Συμμετέχω

Υπηρεσίες προς την ακαδημαϊκή κοινότητα

 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος της επιμόρφωσης είναι:

 

  • Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με έννοιες που αφορούν την λειτουργία της ΕΕ
  • Η κατανόηση ορισμένων από τα σημαντικότερα θέματα των οικονομικών πολιτικών και της Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της σύγχρονης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους στη νέα πραγματικότητα

 


Επιπλέον μέσω των εννοιών αυτών σκοπός είναι:

 

  • να γίνουν χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμφυσήσουν μέσω βιωματικών μεθόδων και εκπαιδευτικών διαδικασιών την αιτουμένη γνώση στους μαθητές τους
  • να προετοιμάσουν γνωστικά τους μαθητές της ηλικίας 10-12 ετών για να αντιληφθούν το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό περιβάλλον καθώς και την προοπτική εξέλιξης που έχουν ατομικά και συλλογικά στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης.

 

Οι γενικότεροι δε στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος, είναι:

 

  • η απόκτηση εκείνων των γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να εμφυσήσουν γνώσεις στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη στο τομέα της οικονομικής σύγκλησης, καθώς και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των μαθητών τους στη εξελισσόμενη ευρωπαϊκή πραγματικότητα
  • η τόνωση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και η ενθάρρυνση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων και χρήσης άλλων εμπεριστατωμένων πηγών πληροφόρησης
  • η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω εκμάθησης καινοτόμων και κατάλληλα προσαρμοσμένων στο ηλικιακό φάσμα των νέων 10-12 παιδαγωγικών μεθόδων και η διασφάλιση της ποιότητάς της
  • η προώθηση των ίσων ευκαιριών στη μελλοντική γενιά των ευρωπαίων πολιτών που σήμερα βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία των 10-12 ετών