Η Δράση

Εκπαιδευτικοί στόχοι


Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει συνολικά 120 διδακτικές μονάδες, εκ των οποίων οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, σε εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα.

Το υπόλοιπο των 80 διδακτικών μονάδων θα καλυφθεί μέσω πρακτικής εφαρμογής που θα κληθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν μέσα στα σχολεία που εργάζονται καθώς και μέσω της τελικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρακτικής τους εφαρμογής.


Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος της επιμόρφωσης είναι:

 • Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με έννοιες που αφορούν την λειτουργία της ΕΕ
 • Η κατανόηση ορισμένων από τα σημαντικότερα θέματα των οικονομικών πολιτικών και της Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της σύγχρονης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους στη νέα πραγματικότητα


Επιπλέον μέσω των εννοιών αυτών σκοπός είναι:

 • να γίνουν χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμφυσήσουν μέσω βιωματικών μεθόδων και εκπαιδευτικών διαδικασιών την αιτουμένη γνώση στους μαθητές τους
 • να προετοιμάσουν γνωστικά τους μαθητές της ηλικίας 10-12 ετών για να αντιληφθούν το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό περιβάλλον καθώς και την προοπτική εξέλιξης που έχουν ατομικά και συλλογικά στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης.

 

Οι γενικότεροι δε στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος, είναι:

 • η απόκτηση εκείνων των γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να εμφυσήσουν γνώσεις στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη στο τομέα της οικονομικής σύγκλησης, καθώς και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των μαθητών τους στη εξελισσόμενη ευρωπαϊκή πραγματικότητα
 • η τόνωση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και η ενθάρρυνση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων και χρήσης άλλων εμπεριστατωμένων πηγών πληροφόρησης
 • η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω εκμάθησης καινοτόμων και κατάλληλα προσαρμοσμένων στο ηλικιακό φάσμα των νέων 10-12 παιδαγωγικών μεθόδων και η διασφάλιση της ποιότητάς της
 • η προώθηση των ίσων ευκαιριών στη μελλοντική γενιά των ευρωπαίων πολιτών που σήμερα βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία των 10-12 ετών

 


 

Εκπαιδευτικοί Μέθοδοι Διδασκαλίας

 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι & τεχνικές, με τις οποίες θα εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να τις εφαρμόσουν στους μαθητές τους, είναι προσαρμοσμένοι στις ηλικιακές ανάγκες, στη γλώσσα και στα ηλικιακά χαρακτηριστικά των παιδιών 10 – 12 ετών. Πιο συγκεκριμένα, στην ηλικία αυτή τα παιδιά ξεκινούν να αντιλαμβάνονται τα θέματα που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα και τις παγκόσμιες προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, η ηλικία αυτή είναι η καταλληλότερη για τη λήψη καθαρής πληροφόρησης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική της, τους θεσμούς της και τα οφέλη της. Σύμφωνα με το “Strategy to improve communication on the EU with schools and young people” (Brussels, 29.3.2011), οι καταλληλότερες παιδαγωγικές μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό το ηλικιακό φάσμα και να είναι προσαρμοσμένοι στους τρόπους αντίληψης και στα χαρακτηριστικά του, είναι οι βιωματικού τύπου, δηλαδή η μετάδοση γνώσης μέσω του παιχνιδιού, της διαδραστικότητας, της δημιουργικότητας, της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν διέπονται από τις εξής αρχές εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες και των δύο κατηγοριών εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών:

 • Προσέγγιση της εκπαίδευσης ως μιας παιδαγωγικής πράξης με ανθρωποκεντρική διάσταση πρωτεύουσας σημασίας στην οποία θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει η ομάδα.
 • Προώθηση της βιωματικής μάθησης, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και αξιοποίηση των προηγούμενων εμπειριών των εκπαιδευτικών και μαθητών
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση – υποστήριξη των εκπαιδευομένων και σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες τους
 • Κατανόηση των εκπαιδευτικών στόχων και συμφωνία επί ενός σαφούς συμβολαίου μάθησης
 • Κατοχύρωση της συμμετοχικότητας των χρηστών, ενίσχυση της διαδικασίας κατάθεσης και μετασχηματισμού των εμπειριών και των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης με τη χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών
 • Ανάπτυξη των αμφίδρομων σχέσεων διδασκόντων - διδασκομένων καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με το μαθησιακό κλίμα να χαρακτηρίζεται από επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό
 • Υιοθέτηση και προώθησης μιας δια βίου διαδικασίας εκπαίδευσης - άτυπη εκπαίδευση- κατά την οποία το άτομο αποκτάει αξίες, στάσεις συμπεριφοράς, δεξιότητες και γνώσεις μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες και τις εκπαιδευτικές επιρροές του περιβάλλοντός του/ της

Χρησιμοποίηση των μεθόδων της μη τυπικής εκπαίδευσης με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Προσαρμογή στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων
 • Επικέντρωση σε ξεκάθαρα προκαθορισμένους σκοπούς, και
 • Προσαρμοστικότητα μεθόδων και φορέων παροχής της γνώσης.
 • Διαδραστικότητα