Οδηγίες για τις εργασίες

Οδηγίες για την συγγραφή της τελικής εργασίας 2012-2013 & τελικά παραδοτέα

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η αφομοίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για τη μετάδοση γνώσεων και ιδεών στους μαθητές καθώς και η αποτύπωση της επιτυχημένης και πρωτότυπης πρακτικής άσκησης στα σχολεία. Προκειμένου η εργασία να έχει μια άρτια επαγγελματική παρουσίαση προτείνονται  τα ακόλουθα:


Μορφή


Η τελική εργασία συνιστάται να ακολουθεί τη μορφή ερευνητικής εργασίας. Επομένως, προτείνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο παραγράφου 1,5, χαρτί Α4, περιθώρια 2,5 εκ., μορφοποίηση και διαχωρισμός ενοτήτων. Προτείνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αρίθμηση να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος, παραλείποντας το εξώφυλλο.


Για τη βιβλιογραφία προτείνεται το σύστημα APA  http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/docs/stguide_cp.pdf


Δομή εργασίας

 

 1. Εξώφυλλο (logo T4E, Τίτλος, Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, Ονοματεπώνυμο επιβλέποντος επιμορφωτή, Σχολείο Διεξαγωγής Προγράμματος, Τόπος, Ημερομηνία)
 2. Περίληψη εργασίας – Abstract (Περίπου 250 λέξεων) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE www.teachers4europe.gr
 3. Περιεχόμενα (Τήρηση της δομής και σελιδοποίηση)
 4. Προφίλ εργασίας (Πλήρη στοιχεία σχολείου, Τάξη εργασίας, Αριθμός Μαθητών, Αριθμός και ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν, Τυχόν ευχαριστίες) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 5. Εισαγωγή (Αναγκαιότητα διαθεματικής προσέγγισης και απόδοσης ευρωπαϊκής διάστασης στη μάθηση και εκπαίδευση των νέων ανθρώπων)
 6. Σκοποί/ Στόχοι (Σύμπνοια με τις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Ευρωπαϊκός και παγκοσμιοποιημένος προσανατολισμός κτλ)
 7. Μεθοδολογία (Ποιες διδακτικές προσεγγίσεις επιλέχθηκαν, υπό ποιο θεωρητικό πρίσμα και υπόβαθρο, αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων με μορφή σχεδίου μαθήματος)
 8. Αποτελέσματα (Σαφής και αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, ανάπτυξη της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος, αναγνώριση των δυσκαιρίων/τεχνικών προβλημάτων ή ενδεχόμενης αποτυχίας του προγράμματος)
 9. Επίλογος
 10. Βιβλιογραφία (ακολουθώντας το σύστημα APA σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδέσμου που δίδεται παραπάνω)
 11. Παράρτημα (Τα φύλλα εργασίας που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, κείμενα, κόμικς, ιστοσελίδες κτλ που τυχόν αξιοποιήθηκαν)


Προσοχή: Καθώς δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εμφύσηση των Ευρωπαϊκών αξιών και την διάχυση, συνιστάται οι δραστηριότητες και τα φύλλα εργασίας να περιγραφούν αναλυτικά, ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από συναδέλφους που θα επιθυμούσαν να επεξεργαστούν αντίστοιχα θέματα σε μια μελλοντική σχολική τάξη. Επίσης, συνιστάται οι φωτογραφίες να επισυνάπτονται στην μέγιστη δυνατή ανάλυση.


Τελικά παραδοτέα

 

 1. Τελική εργασία (σε ψηφιακή μορφή)
 2. Τελικό παραδοτέο, π.χ. Θεατρικό, ταινία, τραγούδι, ιστοσελίδα, ημερολόγιο, επιτραπέζιο παιχνίδι, αντικείμενο κτλ. (σε ψηφιακή και, όπου χρειάζεται, φυσική μορφή)
 3. Περίληψη του έργου του (abstract), η οποία θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα
 4. Βιντεοσκοπημένη μίνι συνέντευξη, η οποία θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα (η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως)

Τεχνικές οδηγίες για την κατάθεση της τελικής εργασίας

Για την κατάθεση της τελικής εργασίας των Teachers 4 Europe, επιλέχθηκε από την ομάδα μας το ηλεκτρονικό σύστημα Rapidshare όπου θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των αρχείων.

Το σύστημα επιλέχτηκε τόσο για την ευκολία της χρήσης του, όσο και για το γεγονός ότι υποστηρίζει απεριόριστο όγκο δεδομένων.

Παρακάτω θα βρείτε

 1. αρχείο με τις οδηγίες δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού
  http://www.teachers4europe.gr/files/t4e_rapidshare.pdf
 2. video με τις οδηγίες προκειμένου να προσθέσετε τα αρχεία και να τα συνδέσετε με το σύστημα της ιστοσελίδας www.teachers4europe.gr
  http://www.teachers4europe.gr/files/t4e_rapidshare.mp4

Τα οποία θα βρείτε και αναρτημένα στην ιστοσελίδα


Προσοχή
Πριν προσθέσετε τα αρχεία στο σύστημα Rapidshare, δημιουργήστε ένα αρχείο ZIP όπου θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της κάθε ενότητας:

Α. Περίληψη της εργασίας σας (abstract), όπως  θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα (από 200 μέχρι 300 λέξεις, και σύμφωνα τα υπάρχοντα παραδείγματα στo site στο μενού «Αποτελέσματα»)

Β. Βιντεοσκοπημένη μίνι συνέντευξη, η οποία θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα σε οποιαδήποτε μορφή ή πρόγραμμα λογισμικού (max 30 sec) (συνιστάται για την ομοιομορφία της παρουσίασης στο site ενώ δεν είναι υποχρεωτική)

Γ.  Το κείμενο της τελικής σας εργασία που υποστηρίζει την πρακτική σας άσκηση (έχουν δοθεί ενδεικτικές οδηγίες γραπτά αλλά θα τις βρείτε επίσης στο site www.teachers4europe.gr στο μενού Δράσεις)

Δ. Οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό εφόσον αυτό συνοδεύει την εργασία σας (π.χ. Θεατρικό, ταινία, τραγούδι, ιστοσελίδα, ημερολόγιο, επιτραπέζιο παιχνίδι, αντικείμενο κτλ. (σε ψηφιακή και, όπου χρειάζεται, φυσική μορφή)

Ε. Απαραίτητα τη γονεϊκή συναίνεση σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα αποστείλετε 

 1. Ένα αντίγραφο που θα κατατεθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες
 2. Ένα αντίγραφο που θα ταχυδρομηθεί προς την ομάδα έργου, θα γίνει στην διεύθυνση : North Τree, Τσιμισκή 123, Θεσσαλονίκη, 54621 τηλ : 2310233883, υπόψη κα. Β. Τσαούση.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία αποστολής και ηλεκτρονικής κατάθεσης των εργασιών σας είναι η Δευτέρα 24 Απριλίου 2013 στις 23:59. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο υπάρχει πρακτική αδυναμία αποστολής της εργασίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον επιβλέποντα εισηγητή σας και την ομάδα έργου.