Κριτήρια συμμετοχής

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 και ασκούν διδακτικό έργο στην 4η, 5η ή 6η τάξη του Δημοτικού Σχολείου
 • Διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά προτεραιότητα σε μαθητές 4ης, 5ης ή 6ης τάξης.
 • Δεν συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2015 συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ούτε το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την εκπαιδευτική τους υπηρεσία.
 • Διαθέτουν ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά ή άλλη ευρωπαϊκή πλην της μητρικής τους
 • Διαθέτουν ικανοποιητική τεχνολογική εξοικείωση (π.χ. σε windows/mac, internet, ανάπτυξη εφαρμογών, social networks, κ.ο.κ)
 • Είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση Συμμετοχής όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Επιπλέον ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και η τελική επιλογή των 100 Εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δράση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε.
 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: εμπειρία κυρίως στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και / ή εμπειρία σε τάξεις ένταξης, υποδοχής ή άλλων ειδικών κατηγοριών. Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία, κ.α
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμορφωτική Δράση, Δημοσιεύσεις και γενικότερα Κοινωνική Δράση
 • Αυτό-αξιολόγηση: εντοπισμός από τους εκπαιδευτικούς των δυνατών τους σημείων και σημείων προς περαιτέρω βελτίωση.