Πρόσκληση - Προκήρυξη

για Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση «Teachers 4 Europe 2012-2013»

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε μία, καινοτόμα εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Teachers 4 Europe 2012-13»

Στόχος της δράσης είναι να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τρόποι αντιμετώπισής της καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πράξης, οι Εκπαιδευτικοί θα συμβάλλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και μέσα από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα στην κοινωνία.


Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών είναι:

 • να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας
 • να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού (ηλικία 9-12 ετών) σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
 • να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα
 • να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς  και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους
 • να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει συνολικά 120 διδακτικές μονάδες, εκ των οποίων οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, σε εκπαιδευτικά κέντρα στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής στις ημερομηνίες

3, 4, 5, 6 και 7 Ιανουαρίου 2013 στη  Θεσσαλονίκη
και 28 Απριλίου 2013 στην  Αττική


Το υπόλοιπο των 80 διδακτικών μονάδων θα καλυφθεί μέσω πρακτικής εφαρμογής που θα κληθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν μέσα στα σχολεία που εργάζονται καθώς και μέσω της τελικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρακτικής τους εφαρμογής.


Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες. Η ημερομηνία διεξαγωγής του ταξιδιού, θα ανακοινωθεί κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων.


3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι δάσκαλοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι όπως και ειδικοτήτων (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής γλώσσας, γυμναστές, θεατρολόγοι, μουσικοί, εικαστικοί και πληροφορικοί), που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 και ασκούν διδακτικό έργο στην 4η, 5η ή 6η τάξη του Δημοτικού Σχολείου εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά προτεραιότητα σε μαθητές 4ης, 5ης ή 6ης τάξης.
 • Δεν συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ούτε το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την εκπαιδευτική τους υπηρεσία.
 • Διαθέτουν ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά ή άλλη ευρωπαϊκή πλην της μητρικής τους
 • Διαθέτουν ικανοποιητική τεχνολογική εξοικείωση (π.χ. σε windows/mac, internet, ανάπτυξη εφαρμογών, social networks, κ.ο.κ)
 • Είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση Συμμετοχής όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 


4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και η τελική επιλογή των 70 Εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε. 
 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: εμπειρία κυρίως στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και / ή εμπειρία σε τάξεις ένταξης, υποδοχής ή άλλων ειδικών κατηγοριών. Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία, κ.α
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμορφωτική Δράση, Δημοσιεύσεις και γενικότερα Κοινωνική Δράση
 • Αυτό-αξιολόγηση: εντοπισμός από τους εκπαιδευτικούς των δυνατών τους σημείων και σημείων προς περαιτέρω βελτίωση.
 • Αξιοποίηση της εκπαίδευσης “Teachers 4 Europe 2012-2013”: τρόποι αξιοποίησης της εκπαίδευσης εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται.


5. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ “TEACHERS 4 EUROPE 2012-2013”

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν τη δράση θα αποτελέσουν την ειδική Ομάδα Εκπαιδευτικών με κύρια δέσμευση να εμφυσήσουν μέσα από τη διευρυμένη εκπαιδευτική τους δράση (εντός και εκτός των ορίων του σχολείου) τη σημασία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.


Με το τέλος της επιμόρφωσης θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής ενώ θα τους απονεμηθεί και η Ειδική Κάρτα Μέλους «Teachers 4 Europe 2012-2013» κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ολοκλήρωσης της δράσης.

 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ενημέρωση των υποψηφίων, σε όλα τα στάδια αξιολόγησης έως και την τελική επιλογή, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.teachers4europe.gr αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου


Οι ενδιαφερόμενοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής θα λάβουν αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και τον μοναδικό Κωδικό της Ηλεκτρονικής τους Αίτησης. Ο κωδικός αυτός αποτελεί επίσης το username και password για πρόσβαση στο δια-δικτυακό χώρο απ’ όπου θα γίνεται η ενημέρωση τους.


Στους τελικούς επιλεχθέντες θα σταλεί η φόρμα αποδοχής της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως επίσης και για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή.


Οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, σε εκπαιδευτικά κέντρα στο Νομό Θεσσαλονίκης στις ημερομηνίες 3, 4, 5, 6 και 7 Ιανουαρίου 2013 και στο Νομό Αττικής στην ημερομηνία 28 Απριλίου.


Η συμμετοχή στην εκπαίδευση θα είναι δωρεάν ενώ θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.


Υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από τη Γραμματεία του προγράμματος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε ώρες γραφείου 9.00-17.00 μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr