Κριτήρια συμμετοχής 2013-2014

Η Δράση [2013-2014]

Kριτήρια συμμετοχής

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρεσβευτές Τ4Ε πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και να φέρουν τον τίτλο Τeachers4Εurope ή Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να ασκούν διδακτικό ή διοικητικό έργο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 εντός της Ελλάδας.
 • Να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται στην προκήρυξη / πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω δεν θα μετέχουν στη φάση αξιολόγησης και επιλογής.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και η τελική επιλογή των τριάντα (30) Τ4Ε Ambassadors θα γίνει σε δύο στάδια. Το πλαίσιο αξιολόγησης θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο www.teachers4europe.gr

Α’ Στάδιο: Σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι, θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στη δράση η οποία θα αξιολογηθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια

 

 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε.
 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία.
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμορφωτική Δράση, Δημοσιεύσεις και γενικότερα κοινωνική Δράση
 • Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με την ηλεκτρονική κατάθεση ανάλογων πιστοποιητικών
 • Αυτό-αξιολόγηση: εντοπισμός από τους εκπαιδευτικούς των δυνατών τους σημείων και σημείων προς περαιτέρω βελτίωση.
 • Αξιοποίηση της εκπαίδευσης Teachers 4 Europe 2012-2013”: τρόποι αξιοποίησης της εκπαίδευσης εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται
 • Σχέδιο Εργασίας (project plan) με στόχο να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί από τους υποψήφιους πρεσβευτές T4E η οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδεύσεων που θα κληθούν εθελοντικά να διενεργήσουν με ομάδα νέων εκπαιδευτικών. Τα σχέδια εργασίας θα τεκμηριώνονται ως προς:
 • Τα κίνητρα της πρωτοβουλίας τους να λειτουργήσουν ως Τ4Ε Αmbassadors
 • Τον καινοτομικό χαρακτήρα
 • Την μεθοδολογία οργάνωσης και υλοποίησης
 • Απαιτήσεις και εφικτότητα υλοποίησης
 • Εμπόδια και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας

 

Β’ Στάδιο: Σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Στάδιο Α’, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω φυσικής παρουσίας ή μέσω Skype σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Στάδιο Α, θα πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν αίτημα για ορισμό μέρας και ώρας της συνέντευξης)


Με την ολοκλήρωση των  σταδίων Α’ & Β’  της αξιολόγησης,  θα συνταχτεί πίνακας κατάταξης ανά περιφέρεια με τη συνολική βαθμολογία και θα επιλεχθούν οι 30 υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των σταθμισμένων κριτηρίων.