ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Κριτήρια συμμετοχής 2014-2015

Η Δράση [2014-2015]

Kριτήρια συμμετοχής


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρεσβευτές, θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στη δράση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και η τελική επιλογή των εκπαιδευομένων στη Δράση θα γίνει με τα συγκεκριμένα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω.

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρεσβευτές Τ4Ε πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και να φέρουν τον τίτλο Teacher4Europe ή Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να ασκούν διδακτικό ή διοικητικό έργο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 εντός της Ελλάδας.
 • Να έχουν σημαντική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και διδακτική εμπειρία ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 • Να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στην προκήρυξη / πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Για όλα τα παραπάνω, διατηρείται το δικαίωμα, να ζητηθούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω δε θα μετέχουν στη φάση αξιολόγησης και επιλογής.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και η τελική επιλογή των εικοσιπέντε (25) Τ4Ε Ambassadors θα γίνει σε δύο στάδια. Το πλαίσιο αξιολόγησης θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο www.teachers4europe.gr


Α’ Στάδιο:

Σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι, θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στη δράση η οποία θα αξιολογηθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια

 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε.
 • Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με την ηλεκτρονική κατάθεση ανάλογων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (πιστοποιητικά/βεβαιώσεις μπορούν να κατατεθούν και στη συνέχεια στο email του προγράμματος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία.
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμορφωτική Δράση, Δημοσιεύσεις και γενικότερα κοινωνική Δράση
 • Αυτό-αξιολόγηση: εντοπισμός από τους εκπαιδευτικούς των δυνατών τους σημείων και σημείων προς περαιτέρω βελτίωση.
 • Αξιοποίηση της εκπαίδευσης “Teachers 4 Europe”: τρόποι αξιοποίησης της εκπαίδευσης εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται
 • Σχέδιο Εργασίας (project plan) με στόχο να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί από τους υποψήφιους πρεσβευτές T4E η οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδεύσεων που θα κληθούν εθελοντικά να διενεργήσουν με ομάδα νέων εκπαιδευτικών. Τα σχέδια εργασίας θα τεκμηριώνονται ως προς:
  Τα κίνητρα της πρωτοβουλίας τους να λειτουργήσουν ως Τ4Ε Αmbassadors, Τον καινοτομικό χαρακτήρα, Την μεθοδολογία οργάνωσης και υλοποίησης, Απαιτήσεις και εφικτότητα υλοποίησης, Εμπόδια και τρόποι αντιμετώπισης τους, και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας

Οι ερωτήσεις που παρατίθενται θα περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής, θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά από την Ομάδα Έργου. Συστήνεται στους υποψήφιους να δοθεί ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ προσοχή και επιμέλεια στην εμπεριστατωμένη απάντηση των θεματικών ερωτήσεων, καθότι οι απαντήσεις τους θα αποτελέσουν το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης από την Ομάδα Έργου στο Α΄ Στάδιο.

Στο στάδιο αυτό, η ομάδα αξιολόγησης θα αξιολογεί και βαθμολογεί κάθε υποψήφιο χωριστά σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής και του προσωπικού φακέλου συμμετοχής.


Β’ Στάδιο:

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Στάδιο Α’, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω φυσικής παρουσίας ή μέσω Skype σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα επιλέξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Στάδιο Α, θα πρέπει άμεσα να κατοχυρώσουν τις θέσεις τους με την υποβολή αιτήματος συνέντευξης σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν)

 

Με την ολοκλήρωση των  σταδίων Α’ & Β’  της αξιολόγησης,  θα συνταχτεί πίνακας κατάταξης ανά περιφέρεια με τη συνολική βαθμολογία και θα επιλεχθούν οι 25 υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των σταθμισμένων κριτηρίων.