ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "TEACHERS4EUROPE 2017-2018"

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έχει αναλάβει το σημαντικό έργο να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών.

Η εκπαιδευτική δράση "Teachers4Europe 2017-2018" περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

Α ́ Φάση: Επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψηφίων "Teachers4Europe" 2017-2018

Η πρόσκληση προς όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.teachers4europe.gr στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 και θα είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιοτήτων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Η επιλογή των υποψηφίων για "Teachers4Europe" 2017-2018, που θα συμμετάσχουν στο φετινό πρόγραμμα ανά περιοχές, θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Οκτωβρίου 2017 με ευθύνη της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα.

Β ́ Φάση: Επιμορφωτική ημερίδα των "Teachers4Europe Ambassadors"

Οι Πρεσβευτές του προγράμματος ("Teachers4Europe Ambassadors") θα συμμετάσχουν σε μια επιμορφωτική ημερίδα που θα υλοποιήσει το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας με τη συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι συμμετέχοντες από όλες τις περιφέρειες είναι οι, ήδη επιλεγμένοι κι εκπαιδευμένοι, 75 Πρεσβευτές του προγράμματος εν δράσει. Η επιμορφωτική ημερίδα θα έχει σκοπό την επιπρόσθετη ενημέρωση τους και την καλύτερη ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη και την πορεία του προγράμματος.

Γ ́ Φάση: Επιμόρφωση των Τ4Ε κι υλοποίηση των σχετικών εργασιών στις τάξεις

Οι "Teachers4Europe Ambassadors" αφού ολοκληρώσουν την επιμόρφωσή τους θα υποστηρίξουν την επιμόρφωση των νέων "Teachers4Europe" αλλά και τους ήδη
συμμετέχοντες στο Δίκτυο "Teachers4Europe" στην ευρύτερη περιοχή τους τόσο με δια ζώσης συναντήσεις όσο και με τη χρήση εξ αποστάσεως εργαλείων εκπαίδευσης.

Οι εργασίες τόσο των εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται πρώτη φορά όσο και των παλιών "Teachers4Europe" θα υλοποιηθούν στα σχολεία που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και θα λάβουν χώρα μέχρι τέλος Απριλίου 2018.

Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι “Teachers4Europe Ambassadors”, οι νέοι και παλαιοί Τ4Ε θα υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.teachers4europe.gr.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνει την εκπαιδευτική δράση "Teachers4Europe 2017-18" και προσκαλεί, τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε αυτήν.

Στόχος της δράσης είναι να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης δράσης, οι Εκπαιδευτικοί θα συμβάλλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών είναι:

 • Να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την Ευρώπη των πολιτών.
 • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών των Δημοτικών σχολείων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.
 • Nα έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού
  οικοδομήματος και να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της Ευρωπαϊκής ιδέας.
 • Να εξοικειωθούν σε βιωματικές και καινοτόμες παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα.
 • Να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί θα κληθούν να παρακολουθήσουν προγραμματισμένες επιμορφωτικές συναντήσεις σε εκπαιδευτικά κέντρα στους όμορους με τα σχολεία τους νομούς, τις οποίες θα συγκαλούν οι αντίστοιχοι Πρεσβευτές της Δράσης Teachers4Europe, το Νοέμβριο 2017. Για το σκοπό αυτό, η πλατφόρμα www.teachers4europe.gr παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, οι Τ4Ε θα υλοποιήσουν μέσω πρακτικής εφαρμογής στα σχολεία όπου εργάζονται, εργασίες (in-class projects) με τους μαθητές τους, τις οποίες θα ολοκληρώσουν τέλη Απριλίου 2018. Η τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τοπικά στο τέλος της σχολικής χρονιάς με την ευθύνη των Πρεσβευτών.

Η επιμόρφωση, θα έχει μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή παρακολούθησης. Η επιμόρφωση αφορά στους εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων και θα πραγματοποιηθεί τοπικά με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των Πρεσβευτών Teachers4Europe. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα διοργανώσει επιμορφωτικό συνέδριο για τους Πρεσβευτές και θα παρέχει επιστημονική υποστήριξη και εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διάρκεια του έργου τους. Το πρόγραμμα, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συνδυάζουν τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές προσέγγισες με νέες, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις νέες επιστημονικές τάσεις σε διεθνές επίπεδο και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων. Επιπλέον, το πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους του ίδιου ή διαφορετικών σχολείων, που θα αναλάβουν να μεταδώσουν την Ευρωπαϊκή Ιδέα, με στόχο την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος δικτύου των Τeachers4Εurope.

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι δάσκαλοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι όπως και ειδικοτήτων (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής γλώσσας, γυμναστές, θεατρολόγοι, μουσικοί, εικαστικοί και πληροφορικοί), που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και οι Εκπαιδευτικοί-Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διαθέτουν ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες σύγχρονες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά ή άλλη ευρωπαϊκή πλην της
  μητρικής τους.
 • Να διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια (κατά προτεραιότητα) ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 και να ασκούν διδακτικό έργο σε Δημοτικό Σχολείο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Δεν συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2025 συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ούτε το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την εκπαιδευτική τους υπηρεσία.
 • Διαθέτουν ικανοποιητική τεχνολογική εξοικείωση (π.χ. σε windows/mac, internet, ανάπτυξη εφαρμογών, social networks, κ.ο.κ).
 • Έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση Συμμετοχής όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός της προθεσμίας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ4Ε

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί από τους διοργανωτές και η τελική επιλογή των Εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη δράση θα γίνει από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Κοινωνική Δράση: συμμετοχή σε ΜΚΟ, κοινωνικούς φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα ή άλλες εθελοντικές δράσεις της κοινωνίας των πολιτών.
 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: εμπειρία στις τάξεις σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία, κ.α.
 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε.
 • Επιστημονική και Επαγγελματική Κατάρτιση, άλλες δεξιότητες: επιπλέον τίτλοι σπουδών (πέρα από το βασικό για το διορισμό), πιστοποιήσεις γλωσσών και Η/Υ,
  συμμετοχή σε επιμορφώσεις, δημοσιεύσεις.
 • Αξιοποίηση της εκπαίδευσης “Teachers 4 Europe 2017-2018”: περιγραφή τρόπων αξιοποίησης της εκπαίδευσης εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ TEACHERS 4 EUROPE 2017-2018

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν τη δράση θα μπορούν να συμμετάσχουν στο υπάρχον δίκτυο των T4E με κύρια δέσμευση να συνεχίζουν κάθε χρόνο μέσα από τη διευρυμένη εκπαιδευτική τους δράση (εντός και εκτός των ορίων του σχολείου) να προωθούν ενεργά τη σημασία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το τέλος της επιμόρφωσης θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής και θα τους απονεμηθεί η Προσωπική Κάρτα Μέλους «Teachers 4 Europe 2017-2018» κατά τη διάρκεια των τελετών ολοκλήρωσης της δράσης που θα λάβουν χώρα κατά τόπους, όπως αυτοί θα προσδιοριστούν στη συνέχεια του προγράμματος.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ενημέρωση των υποψηφίων, σε όλα τα στάδια αξιολόγησης έως και την τελική επιλογή, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.teachers4europe.gr αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής θα λάβουν αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και το μοναδικό Κωδικό της Ηλεκτρονικής τους Αίτησης. Ο κωδικός αυτός αποτελεί επίσης το username και password για πρόσβαση στο δια-\δικτυακό χώρο απ’ όπου θα γίνεται η ενημέρωσή τους.

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση θα είναι δωρεάν άλλα δε θα υπάρχει αποζημίωση για τη μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στα κατά τόπους εκπαιδευτικά κέντρα και στις τελετές λήξης.

Υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr