Σκοπός

Ο χαρακτήρας της εκπαιδευτικής δράσης

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

 

Η Δράση έχει διττό χαρακτήρα:

Αφενός την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα είδος κοινωνών των βασικών αξόνων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, πολιτική που είναι εν εξελίξει, και αφετέρου να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού πεδίου που αυτές επηρεάζουν.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται δηλαδή στην ανάγκη να γίνουν γνωστές και κατανοητές οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τρόποι αντιμετώπισής της καθώς και η προσαρμογή των πολιτών και ειδικότερα των νέων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

img3Δύο είναι οι αφετηριακές ιδέες που διαπερνούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

  • Η πρώτη είναι ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε ενήλικες και αυτό δημιουργεί την ανάγκη διαφοροποίησης από τις κλασσικές μορφές εκπαίδευσης και χρησιμοποίησης μορφών που αντιστοιχούν στην ψυχολογία και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων.
  • Η δεύτερη είναι ότι το πρόγραμμα δεν αποτελεί μια γενική μαθησιακή διαδικασία αλλά συνιστά επαγγελματική επιμόρφωση σε συγκεκριμένο αντικείμενο και αυτό δημιουργεί την ανάγκη η όλη διαδικασία να συνδέεται με την προοπτική της ενίσχυσης του εκπαιδευτικού ρόλου των εκπαιδευομένων.

Τέλος, μέσω της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στην προώθηση και διάχυση αυτών των γνώσεων και εμπειριών και στα σχολεία που εργάζονται, αλλά και δευτερευόντως μέσα από άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται που αφορούν ευρύτερα στην κοινωνία.

 Ο σκοπός και τα αποτελέσματα

 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,    προσφέρει στους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα, δια-δραστική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Teachers 4 Europe».

Στόχος της δράσης είναι να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τρόποι αντιμετώπισής της καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πράξης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και μέσα από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα στην κοινωνία.

 

Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι:

• να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας
• να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού (ηλικία 10-12 ετών) σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
• να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα
• να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και την βελτίωση των συνθηκών ζωής τους
• να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης