ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

Στον αιώνα που διανύουμε το σύγχρονο σχολείο ανταποκρινόμενο στις κοινωνικές επιταγές όπως αυτές αναφύονται μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, την παγκοσμιοποίηση και τις συνεχείς μεταβολές του κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι, αναδεικνύει καίρια εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως η αναγνώριση, η αποδοχή, η διαφύλαξη και η προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.

Επιτακτική διαφαίνεται η ανάγκη υιοθέτησης εκπαιδευτικών πολιτικών ενημέρωσης, πληροφόρησης και υλοποίησης πρακτικών  με στόχο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Νηπιαγωγείο, ως πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, συνιστά πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης καλών πρακτικών που προωθούν την πολιτειότητα και υποστηρίζουν τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της έννοιας, του περιεχομένου και της κουλτούρας της Ευρωπαïκής Ιδέας.

Η καλλιέργεια γνώσεων,  δεξιοτήτων και  στάσεων οι οποίες συνιστούν  πρωταρχικές αρχές της Ε.Ε. όπως η αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της διασφάλισης της ισότητας, της προαγωγής της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελούν τη σκοποθεσία των  συγκεκριμένων δράσεων. Προτείνεται η ευαισθητοποίηση  των μικρών μαθητών  με την υλοποίηση παρεμβάσεων που δίνουν την ευκαιρία να  εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα, να συμμετάσχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες και να αναπτύσσουν ικανότητες πολιτειότητας.