ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Η ευρωπαϊκή παιδεία των ευρωπαίων μαθητών: Το ιδεώδες-όραμα των ευρωπαϊκών σχολείων

ΧΕΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΕ70

Στ΄ Τάξη - 2ο Πειραματικό Δ. Σ. Ιωαννίνων - Σχ. Έτος 2016-17

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Η ευρωπαϊκή παιδεία των ευρωπαίων μαθητών: Το ιδεώδες-όραμα των ευρωπαϊκών σχολείων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική οι ευρωπαίοι μαθητές ζουν και εκπαιδεύονται κάτω από τη σκέπη του ευρωπαϊκού πνεύματος. Ένα πολυπολιτισμικό ταξίδι γεμάτο έντονα συναισθήματα, γνώσεις, ιδέες, απόψεις, αξίες και ιδανικά. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική συντελεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, δεδομένων, προσαρμογών και πολυπολιτισμικών μεταβολών. Η διαμόρφωση στάσεων και αξιών με την καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης, παιδείας, της ευαισθησίας, της συνεργασίας, η ανάπτυξη της φαντασίας, η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, η ευαισθητοποίηση απέναντι στον ευρωπαίο συνάνθρωπο  που συναντούν οι μαθητές στο εκπαιδευτικό τους πλαίσιο, συνιστούν το θέμα  «Η ευρωπαϊκή παιδεία των ευρωπαίων μαθητών: Το ιδεώδες-όραμα των ευρωπαϊκών σχολείων». Η εκπαιδευτική πρακτική υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της χρήσης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 Βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής πρακτικής  είναι η καλλιέργεια των παιδιών σε σχέση με αυθεντικά εκπαιδευτικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως αυτό του «Η ευρωπαϊκή παιδεία των ευρωπαίων μαθητών: Το ιδεώδες-όραμα των ευρωπαϊκών σχολείων».

Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα:

1.Οι μαθητές να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Παιδείας και των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

2.Οι  μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια της ευρωπαϊκής παιδείας και να αποδώσουν νοήματα, συναισθήματα και ιδέες για το ιδεώδες της ευρωπαϊκής παιδείας.

3.Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις αφού εξοικειώνονται με την ευρωπαϊκή εκπαίδευση.

Ως προς τη διαδικασία μάθησης:

Οι  μαθητές να οικειοποιηθούν δεξιότητες:

 o         επικοινωνίας (ομιλία, ακρόαση, επιχειρηματολογία, διάλογος κ.λπ.)

 o         συνεργασίας με άλλους μαθητές σε ομαδικές εργασίες

o          κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών

 o         δημιουργικής σκέψης, κριτικής ικανότητας, όξυνση της φαντασίας

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο σε σχέση με τις ΤΠΕ

Οι ΤΠΕ θα μετατραπούν από τεχνολογικά εργαλεία σε γνωστικά. Οι μαθητές:

-να εντοπίζουν πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιώντας ποικιλία πηγών: Διαδικτυακών (π.χ. εγκυκλοπαίδειες), Ψηφιακών Λεξικών, Βάσεων δεδομένων κ.ά.

-να εξερευνούμε πτυχές ενός προβλήματος για τον έλεγχο και την επαλήθευση των αρχικών μας προβλέψεων,

-να εξοικειωθούν με τη χρήση εφαρμογών πλοήγησης στο Διαδίκτυο,

-να ευαισθητοποιηθούν στην επιλογή εικόνων και πληροφοριακού υλικού κατάλληλου για την ηλικία τους και σχετικού με το θέμα τους

-να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση σωστής γλώσσας και κατάλληλης έκφρασης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τους.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική τέθηκε σε εφαρμογή με τα ακόλουθα μεθοδολογικά εργαλεία: την διερευνητική, την ομαδοσυνεργατική και την βιωματική προσέγγιση, τα οποία απορρέουν από τη Γενική ∆ιδακτική και µπορούν να συνδυαστούν µε άλλες ειδικότερες στρατηγικές. Η ανάπτυξη και υλοποίηση της πρακτικής ακολούθησε σε γενικές γραµµές την εξής πορεία : Επιλογή του θέµατος - Καθορισµός στόχων - Σχεδιασµός της εργασίας και συγκρότηση ολιγοµελών οµάδων - Ανάθεση και υλοποίηση των εργασιών σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο - Συζήτηση αποτελεσµάτων -Παρουσίαση – Αξιολόγηση. Όλοι οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος): εργάστηκαν, παρακολούθησαν, ερεύνησαν, έπαιξαν και δραματοποίησαν σε συνεργασία με την άμεσα εμπλεκόμενη εκπαιδευτικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πνεύμα συνεργασίας. Επίσης, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί. Συγκεκριμένα κατά την εξέλιξη της πρακτικής και μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το ιδεώδες της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με τα οφέλη που οι ευρωπαίοι μαθητές τυγχάνουν μέσω της εκπαίδευσής τους. Η αξιολόγηση της καλής πρακτικής επιτεύχθηκε με παρατήρηση, συνεντεύξεις των μαθητών, διάλογο, καταιγισμό ιδεών, αποτύπωση των απόψεων τους  για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ευρωπαϊκής παιδείας. Με τρόπο αβίαστο και συμμετοχικό επετεύχθη ο προβληματισμός και η ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας για το συγκεκριμένο θέμα.