ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Σε αυτήν τη δραστηριότητα επιχειρήσαμε να γνωρίσουμε πως αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα απορρίμματα άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, είτε αυτές ανήκουν σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης είτε όχι. Σσυγκρίναμε τα διαφορετικά μοντέλα συλλογής - επεξεργασίας –εκμετάλλευσης απορριμμάτων που εντοπίσαμε με το δικό μας εδώ στο νησί της Κέρκυρας. Βασικός στόχος ήταν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τη σημασία της ανακύκλωσης στη ζωή τους και μέσα από τις δράσεις να γνωρίσουν διάφορους τρόπους προσέγγισης του θέματος. Στην παρουσίαση φαίνονται λίγες μόνο από τις εργασίες των μαθητών

ΧΕΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΕ70

Στ΄ Τάξη - 2ο Πειραματικό Δ. Σ. Ιωαννίνων - Σχ. Έτος 2016-17

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Η ευρωπαϊκή παιδεία των ευρωπαίων μαθητών: Το ιδεώδες-όραμα των ευρωπαϊκών σχολείων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική οι ευρωπαίοι μαθητές ζουν και εκπαιδεύονται κάτω από τη σκέπη του ευρωπαϊκού πνεύματος. Ένα πολυπολιτισμικό ταξίδι γεμάτο έντονα συναισθήματα, γνώσεις, ιδέες, απόψεις, αξίες και ιδανικά. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική συντελεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, δεδομένων, προσαρμογών και πολυπολιτισμικών μεταβολών. Η διαμόρφωση στάσεων και αξιών με την καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης, παιδείας, της ευαισθησίας, της συνεργασίας, η ανάπτυξη της φαντασίας, η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, η ευαισθητοποίηση απέναντι στον ευρωπαίο συνάνθρωπο  που συναντούν οι μαθητές στο εκπαιδευτικό τους πλαίσιο, συνιστούν το θέμα  «Η ευρωπαϊκή παιδεία των ευρωπαίων μαθητών: Το ιδεώδες-όραμα των ευρωπαϊκών σχολείων». Η εκπαιδευτική πρακτική υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της χρήσης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 Βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής πρακτικής  είναι η καλλιέργεια των παιδιών σε σχέση με αυθεντικά εκπαιδευτικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως αυτό του «Η ευρωπαϊκή παιδεία των ευρωπαίων μαθητών: Το ιδεώδες-όραμα των ευρωπαϊκών σχολείων».

Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα:

1.Οι μαθητές να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Παιδείας και των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

2.Οι  μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια της ευρωπαϊκής παιδείας και να αποδώσουν νοήματα, συναισθήματα και ιδέες για το ιδεώδες της ευρωπαϊκής παιδείας.

3.Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις αφού εξοικειώνονται με την ευρωπαϊκή εκπαίδευση.

Ως προς τη διαδικασία μάθησης:

Οι  μαθητές να οικειοποιηθούν δεξιότητες:

 o         επικοινωνίας (ομιλία, ακρόαση, επιχειρηματολογία, διάλογος κ.λπ.)

 o         συνεργασίας με άλλους μαθητές σε ομαδικές εργασίες

o          κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών

 o         δημιουργικής σκέψης, κριτικής ικανότητας, όξυνση της φαντασίας

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο σε σχέση με τις ΤΠΕ

Οι ΤΠΕ θα μετατραπούν από τεχνολογικά εργαλεία σε γνωστικά. Οι μαθητές:

-να εντοπίζουν πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιώντας ποικιλία πηγών: Διαδικτυακών (π.χ. εγκυκλοπαίδειες), Ψηφιακών Λεξικών, Βάσεων δεδομένων κ.ά.

-να εξερευνούμε πτυχές ενός προβλήματος για τον έλεγχο και την επαλήθευση των αρχικών μας προβλέψεων,

-να εξοικειωθούν με τη χρήση εφαρμογών πλοήγησης στο Διαδίκτυο,

-να ευαισθητοποιηθούν στην επιλογή εικόνων και πληροφοριακού υλικού κατάλληλου για την ηλικία τους και σχετικού με το θέμα τους

-να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση σωστής γλώσσας και κατάλληλης έκφρασης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τους.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική τέθηκε σε εφαρμογή με τα ακόλουθα μεθοδολογικά εργαλεία: την διερευνητική, την ομαδοσυνεργατική και την βιωματική προσέγγιση, τα οποία απορρέουν από τη Γενική ∆ιδακτική και µπορούν να συνδυαστούν µε άλλες ειδικότερες στρατηγικές. Η ανάπτυξη και υλοποίηση της πρακτικής ακολούθησε σε γενικές γραµµές την εξής πορεία : Επιλογή του θέµατος - Καθορισµός στόχων - Σχεδιασµός της εργασίας και συγκρότηση ολιγοµελών οµάδων - Ανάθεση και υλοποίηση των εργασιών σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο - Συζήτηση αποτελεσµάτων -Παρουσίαση – Αξιολόγηση. Όλοι οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος): εργάστηκαν, παρακολούθησαν, ερεύνησαν, έπαιξαν και δραματοποίησαν σε συνεργασία με την άμεσα εμπλεκόμενη εκπαιδευτικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πνεύμα συνεργασίας. Επίσης, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί. Συγκεκριμένα κατά την εξέλιξη της πρακτικής και μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το ιδεώδες της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με τα οφέλη που οι ευρωπαίοι μαθητές τυγχάνουν μέσω της εκπαίδευσής τους. Η αξιολόγηση της καλής πρακτικής επιτεύχθηκε με παρατήρηση, συνεντεύξεις των μαθητών, διάλογο, καταιγισμό ιδεών, αποτύπωση των απόψεων τους  για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ευρωπαϊκής παιδείας. Με τρόπο αβίαστο και συμμετοχικό επετεύχθη ο προβληματισμός και η ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας για το συγκεκριμένο θέμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

Στον αιώνα που διανύουμε το σύγχρονο σχολείο ανταποκρινόμενο στις κοινωνικές επιταγές όπως αυτές αναφύονται μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, την παγκοσμιοποίηση και τις συνεχείς μεταβολές του κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι, αναδεικνύει καίρια εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως η αναγνώριση, η αποδοχή, η διαφύλαξη και η προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.

Επιτακτική διαφαίνεται η ανάγκη υιοθέτησης εκπαιδευτικών πολιτικών ενημέρωσης, πληροφόρησης και υλοποίησης πρακτικών  με στόχο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Νηπιαγωγείο, ως πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, συνιστά πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης καλών πρακτικών που προωθούν την πολιτειότητα και υποστηρίζουν τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της έννοιας, του περιεχομένου και της κουλτούρας της Ευρωπαïκής Ιδέας.

Η καλλιέργεια γνώσεων,  δεξιοτήτων και  στάσεων οι οποίες συνιστούν  πρωταρχικές αρχές της Ε.Ε. όπως η αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της διασφάλισης της ισότητας, της προαγωγής της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελούν τη σκοποθεσία των  συγκεκριμένων δράσεων. Προτείνεται η ευαισθητοποίηση  των μικρών μαθητών  με την υλοποίηση παρεμβάσεων που δίνουν την ευκαιρία να  εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα, να συμμετάσχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες και να αναπτύσσουν ικανότητες πολιτειότητας.

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια Πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Η βαλίτσα του Ακριθάκη ταξιδεύει στην Ευρώπη» με κύριο στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον  όμιλο «Περί Τέχνης» του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών με 16 μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης. Επιμέρους στόχοι είναι η γνωριμία με αρχιτεκτονικά στοιχεία, με ζωγράφους, λαογραφικά στοιχεία διαφόρων χωρών  της Ευρώπης και η δημιουργική τους αναπαράσταση.

Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν είναι κυρίως βιωματικές, με εικαστικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, μικτή τεχνική κολλάζ, υφαντική , γλυπτική ,  κατασκευές, θεατρικά δρώμενα αλλά υπήρξαν και παρουσιάσεις, αναζητήσεις στο διαδίκτυο  και συζητήσεις με τους μαθητές.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1η δραστηριότητα: Παρουσιάσεις   από τους μαθητές επιλεγμένων χωρών από αρχεία Power Point που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές σε δραστηριότητα σχετική με την Ευρώπη από εκπαιδευτικό του σχολείου που υλοποιεί το ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ο σκοπός ήταν η γνωριμία με τις χώρες αυτές μέσα από συζήτηση πάνω στις παρουσιάσεις και εστίαση στα πολιτιστικά στοιχεία.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcMzd4TUpaTklsb0k 

2η δραστηριότητα. Δημιουργία χάρτη της Ευρώπης με κολλάζ μικτής τεχνικής. Οι μαθητές ζωγράφισαν ομαδικά  ένα χάρτη της Ευρώπης και με πλαστελίνη δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο έργο. Πάνω στο χάρτη αυτό ζωγράφισαν νοητικά τις διαδρομές τους στην Ευρώπη με αφετηρία την Ελλάδα. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcamtRem1EN1lJeVU

 3η δραστηριότητα:   Γνωριμία με το έργο του Ακριθάκη. Η γνωριμία με τα έργα και τη ζωή του Ακριθάκη έγινε μέσα από  επιλεγμένα από το διαδίκτυο βίντεο. Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής, πέρα από τη γνωριμία με τις δημιουργίες του Ακριθάκη ήταν η δημιουργία της «βαλίτσας του Ακριθάκη», με βάση τις  εικαστικές  χαρακτηριστικές δημιουργίες  του ζωγράφου η οποία σημειολογικά θα μετέφερε τους μαθητές σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Στη βαλίτσα αυτή οι μαθητές θα βάλουν ως πολιτιστικές αποσκευές τα διάφορα πολιτιστικά στοιχεία που θα γνωρίσουν κατά το ταξίδι τους αυτό. Οι μαθητές πάνω σε μια παλιά βαλίτσα ζωγράφισαν μιμούμενοι την τεχνοτροπία του ζωγράφου και  δημιούργησαν ένα δικό τους έργο.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcd2RZdmtHMjdVdnc

4η δραστηριότητα: Ξεκίνημα από την Ελλάδα. Στόχος Γνωριμία με τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Οι δραστηριότητες ήταν γλυπτικές. Συγκεκριμένα οι μαθητές κατασκεύασαν κίονες δωρικού, ιωνικού και κορινθιακού ρυθμού με πηλό. Οι κίονες αυτοί υπήρξαν οι πρώτες σημειολογικές αποσκευές της βαλίτσας.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDceU9LRklpZThXNG8

5η δραστηριότητα: Γνωριμία με κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία της Ελλάδας, όπως η ηλιοφάνεια, η νησιωτική και η ορεινή δομή της , η ιδιότητα της φιλοξενίας και ο τουρισμός μέσα από την υφαντική τέχνη. Μετά από την επίδειξη της τεχνικής και τη σύνδεση με τη χρηστικότητα και τα χαρακτηριστικά του τοπίου και της κοινωνίας  της Ελλάδας μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν τα λαογραφικά αυτά αριστουργήματα, οι μαθητές δημιούργησαν , ο καθένας το δικό τους υφαντό με στοιχεία της Ελλάδας. Θάλασσα, βουνό, ήλιος . Τα υφαντά αυτά υπήρξαν οι δεύτερες αποσκευές.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcNjFIOVFMeHQxNFk 

6η δραστηριότητα.  1ος σταθμός η Γερμανία. Μέσα από το διαδίκτυο οι μαθητές γνώρισαν διάφορα κτίρια  του Βερολίνου  και του Μονάχου με στόχο να βρουν στοιχεία των ελληνικών αρχιτεκτονικών ρυθμών και να διακρίνουν την ελληνική επιρροή στην αρχιτεκτονική. Αφού εξετάστηκαν οι χρονολογίες της κατασκευής και η ζωή των αρχιτεκτόνων που δημιούργησαν τα συγκεκριμένα κτίρια, έγινε μια πρώτη προσέγγιση της πολιστικής αλληλεπίδρασης των λαών και των αιτιών της. Οι πληροφορίες και οι εικόνες των κτιρίων αυτών υπήρξαν οι επόμενες αποσκευές της βαλίτσας. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcYlZ5dHBObVRVYWs

7η δραστηριότητα. 2ος σταθμός η Ολλανδία.  Περιήγηση στο Άμστερνταμ. Μέσα από βίντεο οι μαθητές γνώρισαν την πόλη και τα χαρακτηριστικά της ζωής της. Με μέσο περιήγησης ένα ποδήλατο οι μαθητές περιπλανήθηκαν ψηφιακά στα στενά του Άμστερνταμ, στο ποτάμι, στις τουλίπες, έκαναν στάση στο σπίτι της Άννας Φράνγκ και έμαθαν για την ιστορία της,  πριν καταλήξουν στο μουσείο του Βαν Γκονγκ. Οι πληροφορίες για την ρυμοτομία, το τοπίο, τα χαρακτηριστικά, τα ιστορικά στοιχεία, τις συνήθειες των Ολλανδών ήταν οι επόμενες αποσκευές.

 https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcb2xfbzNrZUdHXzQ

8η δραστηριότητα. Στο μουσείο του Βαν Γκονγκ οι μαθητές μέσα από βίντεο ήρθαν σε επαφή με τα έργα του. Μέσα από τη βικιπαίδεια στο διαδίκτυο έμαθαν για τη ζωή του και τη σύνδεσαν με την  εικαστική του αριστουργηματική ιδιορρυθμία. Στη συνέχεια ζωγράφισαν δυο ομαδικά έργα, την αμυγδαλιά και την έναστρη νύχτα σε μεγάλο πλακάτ. Ήταν οι επόμενες αποσκευές.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcdGxjckNrRnYySW8

9η δραστηριότητα. Μετά τον Βαγκ Γκόγκ η επίσκεψη στη  Ισπανία, στη Βαρκελώνη στο μουσείο του Πικάσσο ήταν μια φυσική συνέχεια του ταξιδιού. Μέσα από βίντεο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο και την τεχνοτροπία του  Πικάσσο και μέσα από το διαδίκτυο γνώρισαν στοιχεία από τη ζωή του.  Στη συνέχεια, στη Μαδρίτη, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία , γνώρισαν την Γκουέρνικα ή Γκερνίκα. Ζωγράφισαν δικά τους έργα με την τεχνοτροπία των γεωμετρικών σχημάτων που χαρακτηρίζουν το έργο του ζωγράφου. Τα έργα έγιναν σε μπλοκ εκτός από την Γκουέρνικα που ομαδικά την έκαναν σε ένα πλακάτ. Αυτές ήταν οι αποσκευές από την Ισπανία.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcTzZsN0FUSzY5YWM

10η δραστηριότητα. Ταξίδι στην Ιταλία, στη Ρώμη  και επίσκεψη στο μουσείο Ντα Βίντσι. Μέσα από το διαδίκτυο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το πολύπλευρο   έργο του ιδιοφυούς  αυτού καλλιτέχνη. Στα πλαίσια της ίδιας δραστηριότητας έγινε και το τελευταίο ταξίδι στην Γαλλία, στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.   Μέσα από βίντεο και εικόνες έγινε η γνωριμία με κυρίως με τη Μόνα Λίζα και τον άνθρωπο του Βιτρούβιου που το χαρακτηριστικό του είναι οι άξονες συμμετρίας.  Έγινε εκτενής συζήτηση πάνω στα δυο αυτά έργα μέσα από πληροφορίες που συνέλεξαν οι ίδιοι οι μαθητές από το διαδίκτυο. Η Γαλλία υπήρξε και ο τελευταίος σταθμός. Όλα όσα αποκόμισαν  προστέθηκαν στις αποσκευές τους. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcTGItRXdoZzdDdEEhttps://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcTGItRXdoZzdDdEE

11η δραστηριότητα. Εδώ  εντάσσονται δραστηριότητες που διήρκησαν δύο δίωρα. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν  μια αλληλουχία  από θεατροπαιχνίδια   τα οποία είχαν μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους. Τη χαλάρωση και την απόκτηση  εμπιστοσύνης  και άνεσης στις παρουσιάσεις, με απώτερο στόχο την τελική παρουσίαση του αποτελέσματος του προγράμματος στην τελετή λήξης.

Με παιχνίδια ρόλων και διάφορες τεχνικές του δράματος οι μαθητές έκαναν νοητικά ταξίδια σε φανταστικές πόλεις και σε συνέχεια και σε σχέση με το ταξίδι τους στην Ευρώπη και τις γνωσιακές  αποσκευές που αποκόμισαν,  αναπαράστησαν ό,τι γνώρισαν. Έγιναν αγάλματα, θέματα ζωγραφικής, κτίρια και ζωγράφοι.

Στο τέλος με τη θεατρική τεχνική της παγωμένης εικόνας αναπαράστησαν τον Βαν Γκονγκ  και τον Πικάσο με κάποιους πίνακές τους και δημιουργήσαν με τα σώματά τους έναν πρωτότυπο πίνακα ζωγραφικής. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcUFR5aHQwSXlNaDg 

Αυτή ήταν και η προτελευταία δραστηριότητα.

12η δραστηριότητα. Στην τελευταία δραστηριότητα οι μαθητές είδαν φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητές τους και προετοίμασαν την παρουσίασή τους στην εκδήλωση.  Συγκεκριμένα αποφασίστηκε στην τελική εκδήλωση όσο διαρκεί η παρουσίαση της εκπαιδευτικού, οι μαθητές καθισμένοι στη σκηνή θα παίζουν το επιτραπέζιο της Ευρώπης και μόλις αυτή τελειώσει οι μαθητές θα αναπαραστήσουν με θεατροπαιχνίδια  πίνακες του Βανγκ Γκογκ, του Πικάσο και Κλασσική Αρχιτεκτονική.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qHQQG-CrDcb2pyTVZpQ285b0E

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Η  αξιολόγηση έγινε καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος σε σχέση με τη δημιουργικότητα, τις γνώσεις, την προσέγγιση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και το βαθμό ενδιαφέροντος και απόλαυσης, μέσα από την παρατήρηση της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες. 

Τα πρόσωπα των παιδιών στις φωτογραφίες είναι  αδιάψευστοι μάρτυρες της χαράς και της απόλαυσης που ένιωθαν σε όλα τα στάδια του προγράμματος. Το πλούσιο παραγόμενο υλικό από τις δημιουργίες τους φανερώνει την ενεργή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες.

Οι γνώσεις τους αποκτήθηκαν μέσα από βιωματικές κυρίως δραστηριότητες, γεγονός που ισχυροποιεί την ανάπτυξή τους.

Η τελική αξιολόγηση έγινε μέσα από την προετοιμασία για την εκδήλωση των παρουσιάσεων του έργου τους σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης και την σχέση του με την ευρωπαϊκή ιδέα και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Από τη συζήτηση που έγινε με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό φάνηκαν ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Όσο για τη ικανοποίηση οι μαθητές εκδήλωσαν μια τεράστια χαρά τόσο για το τελικό προϊόν της εργασίας τους όσο και για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

 Βαρσάμη Χρυσούλα

 

 

{Youtube}https://www.youtube.com/watch?v=nmhXZ7djsUQ

Η εργασία που θα παρουσιαστεί εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Teachers4Europe.  Μέσω της παρούσας πρακτικής επιχειρείται η προσέγγιση των χαρακτηριστικότερων και διασημότερων χριστιανικών ναών  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως διαχρονικά πολιτιστικά, θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία όσο και ως στοιχεία που διαμόρφωσαν την ταυτότητα των ευρωπαϊκών λαών, στοιχεία που αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Οι μαθητές,  με όπλα  την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τη διαθεματικότητα, έγιναν εξερευνητές, δημιουργοί και ταυτόχρονα αρχιτέκτονες, αφού ανακάλυψαν τη σπουδαιότητα των ναών από διάφορες οπτικές  γωνίες. Επίσης, απέκτησαν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, παρατηρώντας τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων ναών, κατάφεραν να εντοπίσουν τον αισθητικό πλουραλισμό και τις ιδιαίτερες τεχνικές των ναών. Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  με την απαραίτητη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού , δημιούργησαν το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον καθ’ όλη την πορεία υλοποίηση του προγράμματος.

Όλα αυτά τα στοιχεία, αποτέλεσαν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν οι μαθητές να δημιουργήσουν οι ίδιοι τη μακέτα ενός ναού. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά μέσα και κυρίως το διαδίκτυο.